We werken met het zogeheten BAS concept. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Dat wil zeggen dat we in de praktijk van ons onderwijs zoveel mogelijk willen aansluiten bij de kinderen.

Veel scholen bezinnen zich op de vraag op welke wijze de zorg voor kinderen kan worden verbreed. Het project ‘Bouwen aan een adaptieve school’ (kortweg: BAS) geeft hier een passend antwoord, op het niveau van de school en de klas. In het project leren we planmatig adaptief onderwijs te ontwikkelen met accenten op differentiatie (aanbieden van verschillende niveaus), zelfsturing, effectiviteit en organisatie. Ook krijgen we handvatten om onze school om te vormen tot een lerende, adaptieve en ondersteunende schoolorganisatie.

Binnen de Regenboog wordt er veel gedaan met coöperatief leren. Dit betekent dat kinderen leren samenwerken.

Van een school kan niet zomaar een ‘adaptieve school’ worden gemaakt. Wel kan de school maatregelen treffen, waardoor de onderwijsactiviteiten steeds beter gaan passen bij het concept van de adaptieve school. Bouwen aan een adaptieve school is dus veel meer een ontwikkelingsproces, die in nauwe samenwerking tussen schoolleiding en leerkrachten op gang gebracht moet worden.Een lastig probleem daarbij is, dat voor het beter omgaan met verschillen de school als geheel een behoorlijk forse inspanning moet leveren. Zo zal het onderwijs in de klas zich meer dan voorheen moeten richten op het verbeteren van de leerhouding van kinderen.

Ook zullen er in het team goede afspraken moeten worden gemaakt over het afstemmen van onderwijsactiviteiten in de klas en de pedagogische benadering van de leerlingen.

Tenslotte: meten is weten. Daarom kan een school die adaptief onderwijs wil geven niet zonder een goed systeem om leerresultaten van kinderen te volgen.

Belangrijke bouwstenen

1.TeamlerenTeamleren appelleert aan het vermogen van het schoolteam om te leren, door gezamenlijk kennis en ervaring te delen.

2.StructuurOp het niveau van de onderwijsleeractiviteiten is het werken aan structuur wenselijk.Structuur heeft daarbij betrekking op zowel de inrichting van de ruimtes in de school, als het handelen van de leerkrachten en de lesplanning.

3 . InteractieWerken aan adaptief onderwijs betekent ook:vergroten van kwaliteit van de interactie tussen leerkrachten en leerlingen.

4.InstructieWe hebben aandacht voor de effectiviteit van de instructie.De manier waarop instructie gegeven wordt, kan leerlingen motiveren en succeservaringen oproepen.

5.Zelfstandige leerhoudingEen achterliggende gedachte in het adaptieve onderwijs is, dat de leerhouding positief wordt beïnvloed als leerlingen zich actief bezig mogen houden met hun eigen leerproces.

6.Coöperatief lerenWe onderkennen de samenhang tussen leren met een maatje en de behoefte van ieder kind om relaties aan te gaan.

 7.Planningssysteem. Het kiezen voor een onderwijsconcept, waarbij het accent komt te liggen op het procesgericht onderwijzen, heeft ook gevolgen voor de vormgeving van het hanteren van procedures ten behoeve van het volgen van de ontwikkeling van kinderen.