“Leefstijl”

“Leefstijl” heeft in Nederland bekendheid gekregen als programma voor sociaal emotionele vaardigheden. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. Het programma bestaat uit (les)materiaal en trainingen. Op de Regenboog werken we sinds 2003 met “Leefstijl”. We laten ons hier regelmatig in scholen. De laatse teamtraining was in februari 2008.

De missie van Leefstijl: “Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen”.

Kind op Maandag

Bijbelverhalen sluiten aan bij het leven van kinderen!We werken met Kind op Maandag omdat we het doorvertellen van bijbelverhalen belangrijk vinden. Uitgangspunt is dat de verhalen uit de Bijbel iets over ons leven hier en nu vertellen. Bij het vertellen van bijbelverhalen is aansluiting bij de leefwereld van de kinderen een noodzaak.Daarom wordt voor elke lesweek in Kind op Maandag een leefthema gekozen. Heel zorgvuldig wordt naar de bijbelverhalen gekeken �n naar de leefwereld van de kinderen.

Een leefthema dient aan drie criteria te voldoen:

 1. Het is herkenbaar in het dagelijks leven van kinderen.
 2. Het is herkenbaar in de bijbelverhalen.
 3. Het stelt een zingevingsvraag aan de orde op het gebied van: geloof, waarden en normen of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schatkist

Schatkist (2003) biedt een schat aan idee�n en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Met Schatkist besteden we bovendien gegarandeerd aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Taal Actief

Voor het taalvak maken we, vanaf groep 4, gebruik van de methode ‘Taalactief’. Deze methode geeft structuur en biedt mogelijkheden om om aan te sluiten bij verschillende niveau’s. Binnen ‘Taalactief’ is ook veel aandacht voor creatieve taal ontwikkeling en spelling.

Plus Punt Rekenen

Op onze school werken we met de methode Pluspunt. Een realistische reken- en wiskundemethode die de kinderen op een �rijke� manier leert rekenen. Pluspunt is de meest gebruikte reken-wiskundemethode in het basisonderwijs en heeft een sterk organisatiemodel en goede differentiatiemogelijkheden.

In Pluspunt krijgen de kinderen realistisch rekenen. Deze vorm van rekenen houdt in dat er veel ruimte is voor elk kind om zijn of haar eigen oplossingsmethode toe te passen. Vooral bij de leerkrachtgebonden lessen is sprake van een interactief (met elkaar in gesprek zijn) rekenproces. De leerkracht betrekt de kinderen actief bij de les door accenten te leggen, door te vragen naar een bepaalde oplossing, de kinderen te laten argumenteren, kinderen idee�n uit te laten wisselen, kinderen te laten nadenken over hun eigen handelen, kinderen aanvullende opdrachten te laten bedenken. Om de kinderen te stimuleren tot interactie worden de rekenproblemen zoveel mogelijk ontleend aan betekenisvolle situaties. De deelname aan het gesprek, het meedenken en het meedoen worden zo voor iedereen de moeite waard.

 

Tijdens het zelfstandig werken kunnen kinderen met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop zij een bepaald probleem denken op te kunnen lossen.

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is een structuurmethode voor het leren lezen. De methode wordt in groep 3 gebruikt en maakt gebruik van zorgvuldig gekozen woorden om kinderen de klankstructuur van ons schriftsysteem bij te brengen. Op de Regenboog werken we met de nieuwste Veilig leren lezen methode. In de thema’s van deze nieuwe Veilig leren lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekori�ntatie en verhaalbegrip, woordenschat, functioneel schrijven en spelling uitgewerkt.

Tekstverwerken

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode ‘Tekst verwerken’.

Pennenstreken

Voor het schrijfonderwijs maken we gebruik van ‘Pennenstreken’.

Real English

Voor Engels maken we vanaf groep 7 gebruik van Real English
� Humor: strips, cartoons en leuke songs en puzzels
� Goed gedoseerd niveau
� Korte hoofdstukken
� Glasheldere grammatica
� Evenwicht tussen vaardigheden
� Afwisselende werkvormen
� Niet al t� moeilijk

Techniektorens

Voor techniek maken we gebruik van de zogeheten ‘Techniek Torens’. De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool.

De Techniek Torens is het meest complete lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in ��n klap dekt! Daarin zijn zowel de oude als nieuwe kerndoelen voor techniek meegenomen. Alle thema’s en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel “zelf doen” voor de kinderen.

 

Leefwereld

Voor het vak biologie maken we gebruik van de methode ‘Leefwereld’.

Wereld van verschil / Wijzer door de wereld

We maken voor het vak aardrijkskunde gebruik van de methode ‘Wijzer door de Wereld’ en ‘Wereld van verschil’.

Een wereld van verschil sluit aan bij de actualiteit en biedt een realistisch beeld van de werkelijkheid. De aardrijkskundige kaarten in de methode zijn actueel en speciaal voor Een wereld van verschil gemaakt. Bij de methode hoort ook een modern computerprogramma. Een wereld van verschil is dus qua inhoud en uitvoering een methode van deze tijd.

In Wijzer door de wereld laat u de kinderen vanuit verschillende standpunten kijken naar de (ruimtelijke) werkelijkheid. Als een bepaald gebied aan de orde komt, gebeurt dat aan de hand van een thema. Daardoor is het mogelijk om de diverse aspecten en dimensies van de regio op een veelzijdige manier te belichten. De methode geeft niet alleen objectief waar te nemen feiten weer, er is ook ruimte voor meningen, herinneringen, verwachtingen en toelichtingen. Daarbij komen mensen aan het woord die in de regio wonen of er op een andere manier mee te maken hebben.

Wijzer door de tijd

We maken gebruik van de methode ‘Wijzer door de tijd’.

Wijzer op weg

De methode ‘Wijzer op weg’ wordt gebruikt voor het verkeersonderwijs. Deze methode sluit aan bij de idee�n van 3VO en de kerndoelen van het verkeersonderwijs. We geven de kinderen kennis en inzicht waardoor zij voldoende vaardigheden verwerven om zich veilig en adequaat als verkeersdeelnemer in het verkeer te kunnen bewegen. We onderscheiden:

 • De individuele redzaamheid
  Hoe kom ik veilig van A naar B? Hoe speel ik veilig op straat?
 • De sociale redzaamheid
  Hoe moet ik me sociaal gedragen in het verkeer?
 • De maatschappelijke redzaamheid
  Hoe leren we kinderen nadenken over hun houding ten opzichte van het verkeer en vervoer in het algemeen.

In groep 7 wordt een theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen in samenwerking met 3VO